NES-350-48|Bộ nguồn Meanwell NES-350-48, bộ nguồn Meanwell 350W 48V 7.3A
Đăng ngày 13-06-2015 11:20:35 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-350-36|Bộ nguồn Meanwell NES-350-36, bộ nguồn Meanwell 350W 36V 9.7A
Đăng ngày 13-06-2015 11:18:07 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.  
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-350-27|Bộ nguồn Meanwell NES-350-27, bộ nguồn Meanwell 350W 27V 13A
Đăng ngày 13-06-2015 11:15:10 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-350-24|Bộ nguồn Meanwell NES-350-24, bộ nguồn Meanwell 350W 24V 14.6A
Đăng ngày 13-06-2015 11:11:19 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn. 
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-350-15|Bộ nguồn Meanwell NES-350-15, bộ nguồn Meanwell 350W 15V 23.2A
Đăng ngày 13-06-2015 11:08:28 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn. 
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-350-12|Bộ nguồn Meanwell NES-350-12, bộ nguồn Meanwell 350W 12V 29A
Đăng ngày 13-06-2015 11:05:53 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-350-7.5|Bộ nguồn Meanwell NES-350-7.5, bộ nguồn Meanwell 350W 7.5V 46A
Đăng ngày 13-06-2015 11:03:11 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-350-5|Bộ nguồn Meanwell NES-350-5, bộ nguồn Meanwell 350W 5V 60A
Đăng ngày 13-06-2015 10:59:58 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-350-3.3|Bộ nguồn Meanwell NES-350-3.3, bộ nguồn Meanwell 350W 3.3V 60A
Đăng ngày 13-06-2015 10:30:33 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-200-48|Bộ nguồn Meanwell NES-200-48, bộ nguồn Meanwell 200W 48V 4.4A
Đăng ngày 13-06-2015 10:25:19 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-200-36|Bộ nguồn Meanwell NES-200-36, bộ nguồn Meanwell 200W 36V 5.9A
Đăng ngày 13-06-2015 10:21:21 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-200-27|Bộ nguồn Meanwell NES-200-27, bộ nguồn Meanwell 200W 27V 7.8A
Đăng ngày 13-06-2015 10:18:06 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-200-24|Bộ nguồn Meanwell NES-200-24, bộ nguồn Meanwell 200W 24V 8.8A
Đăng ngày 13-06-2015 10:14:24 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn. 
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-200-15|Bộ nguồn Meanwell NES-200-15, bộ nguồn Meanwell 200W 15V 14A
Đăng ngày 13-06-2015 10:11:14 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-200-12|Bộ nguồn Meanwell NES-200-12, bộ nguồn Meanwell 200W 12V 17A
Đăng ngày 13-06-2015 10:08:17 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn. 
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-200-7.5|Bộ nguồn Meanwell NES-200-7.5, bộ nguồn Meanwell 200W 7.5V 27A
Đăng ngày 13-06-2015 10:05:43 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-200-5|Bộ nguồn Meanwell NES-200-5, bộ nguồn Meanwell 200W 5V 40A
Đăng ngày 13-06-2015 10:02:20 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn.
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-200-3.3|Bộ nguồn Meanwell NES-200-3.3, bộ nguồn Meanwell 200W 3.3V 40A
Đăng ngày 13-06-2015 09:57:25 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Thiết kế mạch giới hạn dòng chuẩn. 
Tần số switching cố định tại 90KHz.
Kích thước (mm) : 215x115x50mm

NES-150-48|Bộ nguồn Meanwell NES-150-48, bộ nguồn Meanwell 150W 48V 3.3A
Đăng ngày 13-06-2015 09:31:38 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Kích thước (mm) : 199x98x38mm

NES-150-24|Bộ nguồn Meanwell NES-150-24, bộ nguồn Meanwell 150W 24V 6.5A
Đăng ngày 13-06-2015 09:28:28 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Kích thước (mm) : 199x98x38mm

Danh mục sản phẩm